19-06-2020

Beste deelnemers,

In onze mededeling aan u van 6 april j.l. hebben wij aangegeven u weer te zullen informeren zodra wij over nieuwe informatie beschikken. Nu het huidige seizoen is afgelopen en het nieuwe seizoen er per september aankomt, lijkt het ons het juiste moment u opnieuw van informatie te voorzien.

Huidige seizoen 2019 - 2020

Eerst maar even over het afgelopen seizoen. Door het Coronavirus en de daarop volgende overheidsmaatregelen moesten alle lessen helaas worden opgeschort. Omdat het virus nog altijd rondwaart en er (nog) geen vaccin is, blijft - ondanks de versoepelde maatregelen - voorzichtigheid geboden. Dit geldt in versterkte mate voor de deelnemers van Senior Sportief Actief omdat zij qua leeftijd tot een risicogroep behoren; maar bovenal omdat wij ook kwetsbare groepen kennen, waarvan  de deelnemers extra risico lopen m.b.t. hun gezondheid. Helaas heeft dit alles erin geresulteerd dat er in het seizoen 2019 - 2020 vanaf halverwege maart 2020 geen lessen meer konden plaatsvinden. Maar er zijn ook positieve zaken te melden. Zo werden ter compensatie door een aantal enthousiaste docenten beweegfilmpjes voor de deelnemers gemaakt, kon worden meebewogen via RTV, werd er balkongym georganiseerd en hebben een aantal buitenlessen plaatsgevonden.

Nieuwe seizoen 2020 – 2021

Om u financieel tegemoet te komen en enigszins te compenseren voor de niet-doorgegane lessen, heeft het bestuur besloten voor de huidige deelnemers om:

- op de contributie voor het nieuwe seizoen een korting toe te kennen van 10 euro;

- de deelnemersbijdrage niet te verhogen met de prijsindexatie.

Het nieuwe seizoen start vanaf dinsdag 1 september aanstaande. U ontvangt hiervoor tijdig de zogeheten Startbrief. Uiteraard houden we ons aan de maatregelen van de overheid, de gemeente DRV en de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent naar huidige maatstaven dat de deelnemers een onderlinge afstand tot elkaar van minimaal 1,5 meter in acht dienen te nemen en de groepsgrootte beperkt dient te blijven (tot max.30 deelnemers). Verder na afloop niet douchen en niet gezamenlijk koffiedrinken. De docenten zijn op de hoogte van de genoemde maatregelen en zullen er op toezien dat deze worden toegepast. Of u al dan (nog) niet bereid bent om ingaande september weer te beginnen met de lessen, laten we uiteraard geheel aan u zelf over. Voor de deelnemers in de kwetsbare groepen komt het bestuur, na nader advies te hebben ingewonnen bij NOC/NSF en het RIVM, nog met een speciaal Plan van Aanpak.

Oktober Actief

Omdat op dit moment niet duidelijk is wat de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in oktober zal zijn, en er thans te weinig aanmeldingen van de sportaanbieders zijn, is in goed overleg met de Gemeente besloten om dit jaar geen Oktober Actief te organiseren. Uiteraard spijt ons dit zeer, temeer omdat er de afgelopen keer een ongeëvenaard groot aantal deelnemers was en we een behoorlijk aantal nieuwe deelnemers mochten verwelkomen. Maar vervelende tijden vragen om vervelende beslissingen. Het is helaas niet anders.

Tenslotte

Uiteraard hoopt het bestuur u in september weer te mogen verwelkomen bij de lessen. Want bewegen is en blijft, zeker voor senioren, van groot belang voor een goede lichamelijke conditie en een actief en helder brein. Voor dit moment wensen wij u een fijne zomer toe en vooral een goede gezondheid.

Met sportieve groet.

Bestuur Senior Sportief Actief DRV

Rien van den Berge

voorzitter